Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

     V Terezíně  12. 4. 2024

------------------------------

Č.j.:  85/2024

Věc:  rozhodnutí

 

R O Z H O D N U T Í

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Terezín, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 e) a § 183 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon),   a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:

 

Děti uvedené pod registračním číslem:

01    02    03    04    05   06    07    08    09   10    11   13    14   15    16

17    18    20    21    22     23    24    25    26    27    28    31    32   33

 

se  přijímají  od školního roku 2024/2025  k  základnímu vzdělávání v Základní  škole Terezín, okres Litoměřice.

 

Odůvodnění:

            Rodiče dítěte v souladu s ustanovením  zákona  č. 561/2004 Sb. přihlásili žáka k zápisu k povinné školní docházce na ZŠ Terezín.

 

           

Poučení: Proti  tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů

ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Terezín a rozhoduje o něm Krajský  úřad Ústeckého kraje.

 

 

 

Mgr. Štěpánka Šnajdrová

                                                                                   řed. školy

Publikováno: 12.04.2024

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »