Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Seznam žáků - 1. třída

V Terezíně  27.4. 2021

------------------------------

Č.j.:  127/2021

Věc:  rozhodnutí

 

R O Z H O D N U T Í

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Terezín, okres Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 e) a § 183 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon),   a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 a rozhodla takto:

 

Děti uvedené pod registračním číslem:

1   2   3    4    5   6   8   9  10    11  12   13   14    17   18   19 

20   21   22   23  25 

 

se  přijímají  od školního roku 2021/2022  k  základnímu vzdělávání v Základní  škole Terezín, okres Litoměřice.

 

Odůvodnění:

            Rodiče dítěte v souladu s ustanovením  zákona  č. 561/2004 Sb. přihlásili žáka k zápisu k povinné školní docházce na ZŠ Terezín.

 

           

Poučení: Proti  tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů

ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Terezín a rozhoduje o něm Krajský  úřad Ústeckého kraje.

 

 

 

Mgr. Štěpánka Šnajdrová

ředitelka školy

Publikováno: 27.04.2021

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »