Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kurz pro předškoláky – Maxík, opět startuje na ZŠ v Terezíně

Po roční přestávce způsobené pandemií opět navazujeme na pravidelný kurz předškoláka, který zahájíme v listopadu 2021 a bude trvat do dubna 2022. 

Po úspěšném absolvování předchozích kurzů pro předškoláky, organizuje Základní škola v Terezíně již čtvrtý běh tohoto kurzu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Kurz je určen pro všechny děti od pěti let, které se připravují na školu a všechny předškoláky, kteří mají odloženou školní docházku. Obsahem kurzu je dvanáct lekcí zaměřených na úspěšný start dětí v první třídě. 

Ve dvanácti hodinových lekcích budeme společně postupně trénovat hrubou i jemnou motoriku a procvičovat oblasti ovlivňující školní úspěšnost. 

Mezi tyto oblasti, které jsou společně provázány a vzájemně se ovlivňují patří především správné sezení v lavicích, nácvik dýchání a úchop psacího náčiní s ohledem na to jakou ruku děti upřednostňují. Tyto činnosti patří k nácviku pohybových stereotypů. 

Pod názvem: rozvoj prostorové orientace si představte jak je vaše tělo umístěno v prostoru či orientaci na ploše před sebou – vaše dítě se tedy  systematicky učí využívat pracovní místo např. ke kresbě, k práci s knihou či sešitem a školními potřebami, dále pak sem patří obecná orientace
v novém prostředí třídy, školy, družiny, nebo blízkém okolí školy. 

Neméně důležitou oblastí u vašeho dítěte je rozvoj komunikace, do které patří především správná výslovnost, se kterou souvisí rozvoj pojmového myšlení a řeči. S myšlením a správnou komunikací úzce souvisí porozumění obsahu slyšeného a to je již ovlivněné bohatou slovní  zásobou. Položíte-li si otázku: Jakou má naše dítě slovní zásobu? Odpověď je jednoduchá. V každém věkovém období je slovní zásoba odlišná, existují ovšem statistiky, které uvádějí kolik slov by mělo vaše dítě přibližně znát. Slovní zásoba předškolního dítěte je přibližně 3500 slov. Pozor, nepatří sem, ale jen slova, které vaše dítě již umí vyslovit (aktivní slovní zásoba), patří sem i slova, které dítě zná, ví co znamenají, ale nevysloví je nebo je nezvládne vyslovit (pasivní slovní zásoba).

Dost už, ale bylo o vývoji řeči a komunikaci. Další důležitou oblastí kterou můžeme rozvíjet
u předškoláka je smyslové vnímání. Do této kategorie spadá zrakové a sluchové vnímání, paměť, rozlišování a v neposlední řadě třídění (podle tvaru, barvy, velikosti, předmětu...). Velmi důležitou oblastí, se kterou úzce souvisí již výše uvedená oblast pohybových stereotypů, kterou můžeme rozvíjet, jsou grafomotorické dovednosti. Tento pojem nám říká, jak důležité je, aby si předškolák osvojil správné návyky úchopu psacích potřeb, již nyní a ne až v průběhu první třídy.

A aby toho nebylo málo, neměli bychom zapomínat na rozvoj koncentrace pozornosti, udržení pozornosti a soustředění se na zadaný úkol. 

Shrneme-li výše uvedené poznatky a zeptáme-li se co našemu dítěti Maxík nabízí, nalezneme velmi jednoduchou odpověď. Během kurzu se děti naučí systematicky a uvědoměle pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji. Dokážou lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče a stávají se tak samostatnějšími. A to všechno zábavnou formou a nejpřirozenějším způsobem učení pro děti – hrou. 

Děti budou mít možnost seznámit se s prostředím školy. Rodičům účast na těchto hodinách přinese srovnání a inspiraci pro práci s dětmi doma. Jeden z aspektů je (díky absolvovaným hrám)
i posilování partnerského vztahu rodiče k dítěti, což posléze ovlivní i situace při psaní domácích úkolů. Výsledkem je i širší zapojení rodičů do spolupráce se školou a navození atmosféry důvěry. 

Bližší informace o kurzu žádejte na telefonním čísle: 416 782 433 nebo e-mailové adrese: eva.smejkalova@zsterezin.cz

                                             Mgr. Eva Smejkalová

 

 

Soubory ke stažení

Maxík ( JPG 581 kB )

maxík_leták ( PDF 105.7 kB )

Publikováno: 18.10.2021

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »